Referater


REFERAT: ÅRSMØDE FREDAG D. 20.04.18 PÅ HORNE SKOLE

  1. Valg af dirigent

Kaja Knudsen blev valgt som dirigent 

  • Årsberetning

Elna fremlagde årsberetning. Der blev gjort rede for de mange projekter og udfordringer, både store og små, som lokalrådet har beskæftiget sig med i løbet af det sidste år. Årsberetningen blev godkendt af forsamlingen.

  • Årsregnskab

Dorthe fremlagde regnskabet. Det så fint ud, og resultatopgørelsens lille underskud var blevet udlignet såfremt der havde været annonceindtægter fra hjemmesiden.

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. 

  • Præsentation og drøftelse af aktuelle projekter

Elna gjorde rede for aktuelle projekter. Der blev nævnt:

                    Stisystem rundt om Horneland

                    Optegnelse over og rensning af stendiger

                    Etablering af cykelsti fra Bøjden til Faaborg

                    Syrenfestival og etablering af syrenhegn

                    Danmark Dejligst på Horneland eller anden form for sommefestival

                    Støtteforeningen og flagallé projektet

  • Indkomne forslag

”Lokalrådet på Horne land varetager en kollektiv forsikringsordning for områdes frivillige, der omfatter en Erhvervsansvars-  og arbejdsskadeforsikring.
Det betyder er lokalrådet er paraplyorganisation for de foreninger, der ikke er omfattet via deres organisation af en kollektiv forsikringsordning.
De foreninger der ønsker at tilslutte sig denne forsikring, skal meddele dette til lokalrådet. Samtidig skal foreningen meddele lokalrådet, hvor mange frivillig timer foreninger forventer at bruge i løbet af et år.
Foreninger skal træffe en beslutning om, at de tilslutter sig forsikringsordningen. Det kan de gøre ved en formands-, eller bestyrelsesbeslutning, som dog formelt skal godkendes på førstkommende generalforsamling, idet det er foreningen øverste myndighed.”

Ovenstående forslag blev vedtaget ved afstemning.

  • Valg af lokalrådsmedlemmer 

Som nyt medlem af lokalrådet blev valgt Peter Simonsen

  • Valg af 2 suppleanter

Marianne Larsen blev valgt som den ene suppleant. Forsamlingen har givet lokalrådet lov til at finde yderligere 1 suppleant.

  • Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

De to revisorer og revisorsuppleanten fortsætter.

  • Eventuelt

Lokalrådet prøver i første omgang at finde en kasserer i bestyrelsen. Hvis ikke det er muligt, skal der findes en kasserer udenfor bestyrelsen.

RC/23/04/18