Spring til indhold

Referater


REFERAT: LOKALRÅDSMØDE TORSDAG D. 22.08.19 

Lis, Ron, Jørgen, Elna, Laura

 1. Valg af mødeleder

Laura var mødeleder. 

 • Godkendelse af dagsorden

Dagorden godkendt.

 • Regnskab 2018

Regnskabet er blevet revideret. 

 • Planlægning af aktivitetsdag/fællespisning den 27. september

Der laves et opslag til Facebook og til Lysavisen. Derudover laves der en folder, som kan ligge hos købmanden.  Der laves også et opslag som skolen kan lægge ud på deres Intra.

 • Høringssvar til FMK´s budget 2020

Elna udarbejder et udkast til et høringssvar med udgangspunkt i lokalrådets diskussion om spareforslagene. 

 • Lokale stier og stigruppe

Jørgen tager kontakt til Morten vedrørende en tur ind over dagsmosen. 

 • Orientering og kommende møder
 • Der er møde den 3. september kl. 18.00 – 21.00 i Faaborg. Indbydelse sendes ud til alle foreninger. Mødet omhandler borgerbudget og derefter er der egnsmøde
 • Der er samarbejsmøde på tværs – skole, børnehave, lokalråd – den 10. september
 • Der holdes en flagfest i Støtteforeningen
 • Fynsland laver også høringssvar til kommunens spareforslag
 • Dagsorden til næste møde den 18. september
 • Aktivitetsdag/fællesspisning: Hvem gør hvad
 • Stier
 • Jul
 • Orientering
 •  Eventuelt

Intet under eventuelt.

RC/29/08/19


REFERAT: LOKALRÅDSMØDE ONSDAG 01.05.19 PÅ HORNE SKOLE

KONSTITUERENDE MØDE

 1. Konstituering af bestyrelsen

Det nyvalgte lokalråd konstituerede sig således:

Formand: Elna Johansen

Næsteformand: Jørgen Bächler

Sekretær: Ron Clausen

Webmaster: Lars Askholm

Kasserer: Heidi Bebe   

Derudover har Lis Kjeldgaard og Laura Roy byttet plads, således at Laura sidder som medlem og Lis som 1. suppleant. Henry Stokholm er 2. suppleant. 

 • Fastlæggelse af datoer for kommende bestyrelsesmøder

Datoerne for de næste 3 lokalrådsmøder er som følgende:

          Den 23. maj kl.19.00

          Den 20. juni kl.19.00

          Den 15. august kl.19.00

 • Eventuelt, herunder praktiske opgaver

Der købes 4 krukker og blomster til Horne by.

Der arrangeres en tur til Keld Moseholm den 13. juni.

RC/20/05/19


REFERAT: LOKALRÅDSMØDE TIRSDAG D. 16.04.19 HOS ELNA

Deltagere: Lis, Ron, Peter, Jørgen, Elna, (Michael til punkt 6. ang stier)

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt 

 • Planlægning af Årsmødet den 26. april

Der blev diskuteret aktuelle projekter som kan fremhæves til mødet. 

Kender vi personer som kunne have lyst til at være lokalrådsmedlem eller suppleant?

Vi mødes kl.15.30 på skolen. 

 • Forslag til aktiviteter i foråret/sommer, f.eks guidede ture på Horneland

Der var forslag om forskellige ture, f.eks en tur mellem Hvedholm og Horne Kirke, en tur til Keld Moseholm eller en tur omkring Dyreborg. 

 • Majstangsarrangement den 5. maj

Bjarne Bekker kommer og holder tale. Ellers mere eller mindre samme procedure som tidligere. Der aflyses i tilfælde af dårligt vejr. 

 • Opdatering af hjemmesiden og mail

Endnu en person tilknyttes som administrator.

 • Orientering:
 • Fynsland: Borgerbudgetordningen drøftes
 • Øhavsstien: Sti mellem Dyreborg og Faaborg som første etape.
 • Grænseforeningen/Folkemindesamlingen: Den 2. søndag i juni (14. juni) laves et arrangement i forbindelse med Forsamlingshusets brunch. Der vil blive fortalt om genforeningen og mindesten. 
 • Punkter til næste møde

Næste møde er Årsmøde den 26. april

 • Eventuelt

Intet

RC/24/04/19


REFERAT: LOKALRÅDSMØDE TORSDAG D. 14.03.19 PÅ HORNE SKOLE

Deltagere: Lis, Ron, Peter, Jørgen, Elna

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt 

 • Planlægning af Opfølgningsmødet den 21. marts

Mødet afholdes i Horne Forsamlingshus. Der skal være minimum 10 tilmeldte for at mødet afholdes.

 • Godkendelse af dagsorden til Årsmødet den 26. april

Dagsorden godkendt.

 • Regnskab 2018

Regnskabet ser tilfredsstillende ud.

 • Opdatering af hjemmesiden

Bjarne kontaktes vedrørende mailsystemet og login dertil.

Punkter til hjemmeside: Dronefilm – Hornelandsavis – Referater – Adresser på Foreninger – Borgerbudget

 • Danmarks Naturforenings affaldsindsamling søndag den 31. marts

Afvikles efter samme koncept som tidligere.

 • Majstangsarrangement den 5. maj

Horne Blandede Kor kommer og synger. Forslag til talere: Peter Thor Andersen fra Øhavsmuseet eller Bjarne Bekker

 • Kommuneplan og forslag dertil

Kommuneplanen skal revideres inden udgangen af juni måned og forslag modtages inden 10. april. Lokalrådet har ikke nogle forslag.

 • Stier

Elna kontakter Michael for en opdatering siden sidste møde.

 1.  OrienteringStøtteforeningen har været ude med sedler angående medlemsskab. Støtteforeninger arbejder på at der også kan komme flag til både Dyreborg og Bøjden.Fynslands Årsmøde den 21.02.19. Lis og Jørgen refererede fra mødet.Der er Egnsmøde den 4. april 2019
 1.  Punkter til næste møde

Næste møde er tirsdag den 16. april.

 1.  Eventuelt
 2. Grænseforeningen fejrer 100 års jubilæum i 2020. Dette kunne markeres sammen med vores Majstangsarrangement. 
 3. Borgerbudget 2018 blev diskuteret. 

RC/25/03/19


REFERAT: LOKALRÅDSMØDE TORSDAG D. 03.01.19 PÅ HORNE SKOLE

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt 

 • Opfølgning/evaluering af ”Levedygtige landsbyer” møde den 22. november

Samskrivningen af de ’gule sedler’ blev gennemgået og diskuteret

 • Fastsættelse af dato for opfølgningsmøde

Torsdag den 21. marts kl. 19.00.

 • Godkendelse af skrivelse til FMK angående vindmølleplaner i Lillebælt

Skrivelsen blev godkendt.

 • Kommunalbestyrelsens fælles strategi for fritids- og friluftsområdet

Strategien hedder ”Sammen om et aktivt udeliv og gode lokale fællesskaber”, og den vil være gældende frem til 2026. Det er oplagt at strategien skal udnyttes med henblik på stiprojektet på Horneland. 

 • Indlæg til Hornelands Avis
 • Information om det kommende årsmøde
 • Information om opfølgningsmødet den 21/3
 • Borgerbudget

6a.  Modtaget klage

Lokalrådet har modtaget en klage angående en høj hæk, der skulle genere for udsynet til kirken.  Der er ikke modtaget andre klager vedrørende dette, og man opfordrer derfor til at man selv tager kontakt til hækkens ejermand.

 • Orientering

Kommende møder:

Stimøde med repræsentant fra Dyreborg den 21/1

Møde i Fynsland den 21/2

 • Punkter til næste møde

Næste lokalrådsmøde er den 7. februar

 • Eventuelt

Intet

RC/14/01/19


REFERAT: LOKALRÅDSMØDE TORSDAG D. 13.12.18 PÅ HORNE SKOLE

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt 

 • Samarbejde og koordinering at stiprojekter på Horneland

Der afholdes et møde for at diskutere igangværende projekter.

 • Evaluering af afvikling af borgerbudget 2018

Borgerbudget 2018 blev diskuteret med deltagelse af en repræsentant fra Dyreborg.

 • Orientering fra mødet i Korinth den 10. december

Der er opstået et underskud i forbindelse med brandingprojektet for de 6 lokalråd. Der tages stilling til at bidrage mht dækning af underskuddet når det nøjagtige tal kendes. 

 • Henvendelse fra Grundejerforeningerne Fruerlund og Hesseløje 

Henvendelsen drejer sig om Sønderborg kommunes vindmølleplaner i Lillebælt. Lokalrådet kan med overvejende flertal støtte grundejernes udtalelse.

 • Opfølgning og evaluering af mødet ”Levedygtige Landsbyer”.

Punktet udsættes til næste møde.

 • Orientering

Fynsland holder årsmøde den 21/2

 • Punkter til næste møde

Levedygtige Landsbyer

 • Eventuelt

En lav, brummende lyd kan høres i Bjerne området. Hvor kommer lyden fra?

RC/02/01/19


REFERAT: LOKALRÅDSMØDE ONSDAG D. 15.11.18 PÅ HORNE SKOLE

                                   Tilstede: Elna, Lis, Jørgen, Michael, Morten og Ron 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt 

 • Status på økonomi

Økonomien ser fornuftig med indestående på ca. 35.000 kr.

 • Møde den 22/11 om ”Levedygtige landsbyer på Horneland”

Invitationer er sendt ud med sidste tilmelding den 19/11. Lokalrådet dækker udgifter til kaffe og kage.

 • Borgerbudget 2018

Afstemning foregår fra mandag den 19/11 og indtil søndag den 25/11. En informationsside om projekterne husstandsomdeles.

 • FMK udvilklingsstrategi

Lokalrådet skal tage stilling til Fynslands høringssvar.

 • Hjemmeside

Er blevet opdateret med de to borgerbudget projekter.

 • Kommende møder

Egnsmøde d. 21/11: Lis og evt. Jørgen deltager.

Landdistriktsråd: Møde den 27/11 

 • Orientering 

Støtteforening: Flagallé er blevet indviet. Der flages den 25. november i forbindelse med Julestue i Horne Forsamlingshus

 • Stier på Horneland

Der blev nærstuderet kort og stimuligheder. En ’studietur’ med selvsyn på udvalgte lokaliteter er vist nødvendig.

 1.  Eventuelt

Intet under eventuelt.

RC/22/11/18


REFERAT: LOKALRÅDSMØDE ONSDAG D. 13.09.18 PÅ HORNE SKOLE

Tilstede: Elna, Lis, Peter, Jørgen og Ron (Tyge Mortensen under punkt 2)

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt 

 • Møde i efteråret med foreninger og erhvervslivet

Tyge Mortensen redegjorde for nogle af sine tanker og idéer mht at fungere som facilitator/inspiration på et møde med erhvervslivet og foreningerne på Horneland. Forslag til datoer for et sådant møde var 10. eller 17. november (hvis det skulle være et lørdagsmøde om eftermiddagen) eller uge 46 eller 47 (hvis det skulle være en hverdag om aftenen).

 • Ny kasserer

Heidi Bebe har givet tilsagn om at være kasserer for lokalrådet. 

 • Borgerbudget 2018

Styregruppen har møde den 23. oktober. Afstemning til borgerbudget vil i år kunne foregå elektronisk. 

 • Kommunens budget

Intet nyt

 • Lysavis

Foreningen Als-Fynbroen har henvendt sig mht at lægge orienterende materiale på Lysavisen. Lokalrådet mener ikke det falder ind under Lysavisens indhold og formål.

 • Orientering

Støtteforeningen: Der arbejdes fortsat med flagallén

Fynsland: Elna orienterede om sidste møde

Velkomstgruppen: Materialerne fra de forskellige områder bliver samlet. Elna udarbejder et velkomstbrev.

 • Punkter til næste møde (11/10)

Borgermøde

 • Eventuelt

Intet under eventuelt

RC/17/09/18


REFERAT: LOKALRÅDSMØDE ONSDAG D. 23.08.18 PÅ HORNE SKOLE

                                   Tilstede: Elna, Lis, Michael, Morten, Jørgen og Ron

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt 

 • Ny kasserer og hjemmeside

Posten som lokalrådets kasserer er ikke endelig afklaret.

I forbindelse med annoncering på hjemmesiden, har Bjarne lovet at være behjælpelig med at få lagt annoncerne ind. 

 • Borgerbudget 2018 – lokal proces

Der er 7 lokalråd der skal forestå fordeling af borgerbudget. Det giver ca. 23.000 kr. til hvert område. Elna har skrevet et indlæg i Hornelandsavisen, hvor hun har orienteret om borgerbudget.  

Med hensyn til fordeling af pengene mellem ansøgere, blev det vedtaget at bruge samme metode som sidste år, dvs den som får flest stemmer får hele beløbet. Har vinderprojektet søgt om mindre end 23.000, går restbeløbet videre til nummer to. Arbejdsgruppen består af Lis, Elna og Ron og forhåbentlig igen en deltager fra Dyreborg.

 • Nedsættelse af lokal stigruppe og orientering fra mødet i den fælles stigruppe i Faaborgegnen den 14. august

Elna orienterede om fælles stigruppens arbejde. Der afholdes nyt møde i september.

Lokal stigruppe består af Morten, Peter og Michael. Derudover gerne deltagelse af Jørgen Bächler og måske Anders Ploug. 

Første møde for lokal stigruppe er torsdag den 6/9 kl.19.30.

 • Beslutning om dato for møde i efteråret med foreninger og erhvervslivet

Den foreløbige dato for mødet er torsdag den 27. september kl.19.30.

Elna undersøger muligheden for at afholde mødet på Efterskolen eller i Forsamlingshuset, og undersøger desuden nogle mulige foredragsholdere. 

 • Faaborg-Midtfyn kommunes budget 2019

Fynsland/lokalrådene i Faaborg-Midtfyn kommune afleverede et høringssvar til første runde af budgetforhandlingerne. Der opereres med to høringsrunder.  

 • Orientering

Støtteforeningen: Midt i september bores der huller langs landevejen til flagalléen

Fynsland: Har arbejdet med borgerbudget og høringssvar

Vores Faaborg: Der er lagt op til et tættere samarbejde mellem lokalrådene og Vores Faaborg

 • Punkter til næste møde (13/9)

Øhavsstien

 • Eventuelt

Blomstrende Landsbyflaget i Bøjden trænger til udskiftning.

RC/04/09/18


REFERAT: LOKALRÅDSMØDE ONSDAG D. 25.04.18 PÅ HORNE SKOLE

                                   Tilstede: Elna, Lis, Michael, Peter, Jørgen og Ron

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt 

 • Godkendelse af referat fra Årsmødet den 20.04.18

Referat af årsmødet godkendt

 • Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsesposterne blev fordelt som følgende:

                    Formand: Elna

                    Næstformand: Jørgen

                    Sekretær: Ron

                    Kasserer: Er endnu ikke fundet

Lokalrådet mangler desuden at finde yderligere en suppleant.               

 • Godkendelse af mødeplan frem til næste årsmøde

Mødeplanen blev godkendt med den lille ændring at mødet i maj måned blev flyttet fra den 24. til den 31.

 • Status på arrangementet Majstangsrejsning den 6. maj

De praktiske forhold i forbindelse med afvikling af arrangementet blev diskuteret og aftalt. Diverse opgaver, som hver især har ansvar for,  blev uddelt blandt lokalrådets medlemmer. Majstangshejsning er et udendørs arrangement og afvikles under hensyntagen til vejret den pågældende dag.  

 • Danmark Dejligst – hvad er status

Status på nuværende tidspunkt er uafklaret, men Michael snakker med folkene bag arrangementet på fredag. De store idrætsforeninger på Horneland har givet tilsagn om frivillige hjælpere.  Der er mulighed for at Jan Valbak vil stille sig til rådighed med hensyn til afvikling af koncerten. 

 • Markedsdag den 24. maj

Lokalrådet deltager med en bod hvor der fremvises diverse informations materialer. For at gøre boden lidt mere spændende vil man kunne deltage i en Hornelands quiz med mulighed for at vinde en præmie. 

 • Kommende møder 
 • Møde med velkomstambassadører den 2. maj.
 • Egnsmøde i Faaborg den 3. maj. Tilmelding til Elna senest mandag d.30/4.
 • Møde med fællesbestyrelsen for Brahesmindeskolen/Kærnehuset den 16. maj fra kl.17.00-18.00 på Horne Skole. Mødets udgangspunkt er muligheder for samarbejde mellem skole og lokalråd.
 • Opstart vedrørende borgerbudget den 17. maj
 • Indlæg til Hornelandsavis. Fortrinsvis beretning omkring Årsmødet.
 • Punkter til næste møde

Annoncører

 1. Eventuelt

Intet under eventuelt

RC/26/04/18