Spring til indhold

Nyt om Fjernvarme

Nyt om fjernvarme 16. januar 2024

Kære borger i Horne.

Fjernvarme-projektforslaget for Horne foreligger nu og der vil blive indsendt ansøgning til staten om støtte til projektet. Når vi ved om ansøgningen er godkendt kommer vi tilbage til jer med yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen

Fjernvarme-arbejdsgruppen i Horne

Borgermøde vedr. fjernvarme i Horne 23.8.2023

Velkomst ved arbejdsgrupper Lars 

Velkomst v. Christian Tønnesen – møde moderator 

Baggrund hvorfor står kommunen her sammen med FFV, er at regeringen har lavet et

forlig om grøn varme, og der var gang i en række tiltag. Så fik Putin sat ordentligt skub i det, og så fik vi vældig travlt, da energimarkedet nærmest eksploderede.

I klimaplanlægningen er målet at udfase de fossile brændsler- væk fra olie og naturgas og hovedsageligt over på el – Det kan enten være i form af fælles- eller individuelle varmepumpeløsninger.

Biomasse – der diskuteres om det er fornuftigt bare at brænde det af til varme eller om det skal bruges til mere ædle formål. Det regulerer stater gennem en række afgifter.

Kommunen har udarbejdet en Varmeplan – hvor vi anviser de steder, hvor det giver mening af lave fælles fjernvarmeløsninger – Horne er et af de områder.

Politisk besluttet, at kommunen understøtte – i samarbejde med FFV blev der sat gang i analyser. Modellen er, at de midler der har været brugt til analyser (screening, forundersøgelse og projektbeskrivelser) indarbejdes i prisen for det endelige fjernvarmeprojekt – hvis det går galt undervejs har kommunen lavet en underskudsgaranti. 

Politisk ønske, at der skal være opbakning fra borgerne før der gås videre med et fjernvarmeprojekt.

Fra statens side er ønsket at få fremmet fjernvarme mest muligt – derfor er der afsat puljemidler til fjernvarmeprojekter. I den nordlige dl af kommunen har forsyningsselskabet haft held til at hente statstilskud hjem til disse projekter.

Fremlæggelse af forundersøgelse v. Michael K. Rasmussen fra FFV Energi & Miljø

I Horne laves et selvstændigt varmerørssystem med eget produktionsenhed. Det bliver en 1,5 MW luft/vand-varmepumpe & 2,4 MW gaskedel. Der er dialog med halfyrsejer ift. til at kunne levere supplerende varme, hvilken kan være med til at reducerer prisen på fjernvarmeprojektet, hvis der kan indgås en aftale.
I projektet indarbejdet en akkumuleringstank, der bl.a. kan bruge til at lagre varme, når el er billig.

Det er ikke fastlagte placeringer – det er kun for at gennemfører beregninger.

Forudsætning for fjernvarme er en tilslutning af ca. 330 – primært olie- gas og biomasse kunder, fordi de er mere forberedt end huse med elvarme, som kan kræve lidt større ombygning inde i husene. Husstande med elvarme og varmepumper kan godt blive tilsluttet fjernvarme, men der kan være nogle følgeinvesteringer.

Økonomi – det skal hvilke i sig selv

Behov for indtægter på 5,03 mio. kr. (abonnementsbidrag, forbrugsafgift og effekt- bidrag)
Der vil være behov for investeringsomkostninger, der skal optages lån (Kommunegaranterede lån), som skal afdrages.

Forbrugerøkonomi

Effektbidrag – fastpris pr. kvadratmeter

Tilslutningsomkostninger samlet 48.000 kr. ekskl. Moms – Kan betales som engangsbeløb, eller fordeles over 20 år – så i udgangspunktet kan man komme over på fjernvarme for 0 kr. 

Fordele ved fjernvarme

  • Det er nemt at skifte til fjernvarme
  • Fjernvarme giver en god varmekomfort
  • Fjernvarme ligger prismæssigt stabilt, fordi fjernvarme har bedre muligheder for producere på det fleksible energimarked samt skifte mellem energikilder
  • Fjernvarme er lettere at finansiere
  • Mulighed for grøn fjernvarme uden finansiering
  • Fjernvarme støjer ikke i bygningen, på grunden og hos naboen
  • Fjernvarme er miljømæssigt en god løsning. 

Anbefaling at der skal arbejdes videre med fjernvarme

Tilslutning fra 313 ejendomme

Fjernvarmepulje – der kan opnås tilsagn op til 20.000 for en række boliger i projektet – idet FFV ikke kan være sikker på at få tilskud er det ikke indregnet i projektet.
Opnås tilskud hr den indvirkning på prisen for fjernvarmeprojektet.

Der er ligeledes mulighed for gasfyrsejere at få tilskud til afkobling af gas via den såkaldte afkoblinsordning. For en mere detaljeret beskrivelse af afkoblingsordningen henvises til Evitas hjemmeside: https://evida.dk/kundeservice/priser-og-betingelser/frakobling-fra-gasnettet/

Interessetilkendegivelse 

Er ikke bindende og der skal være tilsagn fra 235 forbrugere, så går vi videre med at lave en projektforslag.

SpørgsmålSom indledning til spørgsmål fra borgere orienterede kommunen om, at de ser fjernvarme som vigtigt for lokområdet, da det er en muligheden for at få mange med over, for det er ikke sundt for et lokalsamfund hvis for mange boliger kommer i klemme ift. til omlægning af varmekilder.

Effektbidrag – er det beretning på opvarmet kvadratmetereller bolig kvadratmeter?

Bolig kvadratmeter

Hvordan forholder man sig til isoleringsgraden i de enkelte huse?

I beregningerne er der taget udgangspunkt vejledning fra Energistyrelsen- der kan værre forskel på forbrugeradfærd

I Faaborg fik husejerne et regneark, hvor man kunne skrive det beboede areal og ens varmeforbrug, så kan man beregne prisen – så der bliver mulighed for at regne på varmeforbruget i sit eget hus

Effektbidrag hvorfor er der forskel på det effektbidrag man benytter i Faaborg og det der er medtaget i beregningerne for projektet i Horne?

I Horne er det et projekt der skal bygges op fra bunden af – derfor bliver prisen højere

Det er dyrere at gå ud og lave nye anlæg – gamle anlæg er billigere – generelt har det vist sig godt, at gå på fjernvarme på den lange bane – rør holder længere og man har nemmere ved at skifte opvarmningsform i et fælles fjernvarmeanlæg end som enkelt forbruger.

Hvad svarer 18,1 MWh/år til i gasforbrug?

Det kan omregnes til ca.1400 kubikmeter gas  

Er 8000 i afgift for et hus, før man begynder at forbruge varme ikke en høj pris?

Det er en stor en stor investering der skal laves og ved fjernvarme invester man også i fleksibilitet, man er berede ruste til at benytte forskellige energikilder og kan oplægge hurtigere, ende private forbrugere.

Vil det ikke være klogt at vendte lidt med projektet, nu hvor priserne er så høje?

Der er pres oven fra (staten), og det kan være svært at forudse hvordan gaspriserne udviklinger gaspriserne sig. Regeringen har meldt ud at det skal planlægges nu, og i disse år er staten parat til at investere i fjernvarmeanlæg. Derfor er det klog at arbejde med fjernvarmeprojekterne nu.

Man kan også vælge at få lavet projektforslaget og viser forudsætningerne ikke at holde, kan man være nødsaget til at lægge det i skuffen og vente nogle år. Der har været udfordringer i entreprenørmarkedet – vurderingen er at markedet er ved at stabilisere sig i det meste af landet

De entreprenørpriser der er regent med i forundersøgelsen er relative konservative, derfor er forventningen, at prisen holder.

der er muligheder for at stå af under vejs hvis det går galt, FFV ønsker ikke at stavnsbinde forbrugerne.

Vil skolen komme på fjernvarme?

Kommunalbestyrelsen har besluttet at Kommunale bygninger lægges med ind hvis der etableret fjernvarme – forsøger også at få hallen med, men det er en selvejende institution.

Ift. at få store bygninger med, har det betydning for forbruget, og det kan havde positivt betydning for økonomien i projektet, da de store bygninger er med til at sænke prisen, men det er lige så vigtigt at få så mange forbruger md som muligt – for jo flere forbrugere jo bedre projekt.

Ift. ansøgning til energipuljen gives alene tilskud pr enhed.

Efter units hvad er er så?
FFV kommer med en indirekte fjernvarmeunit, hvor fjernvarmevandet og internt fjernvarme i huset er adskilt. Når anlægget er opsat, vil det være borgerens eget anlæg og dermed også ansvar for vedligeholdelse, dog er der minimum vedligeholdelse af dette anlæg.

I Horne er er mange gamle huse, har man taget højde for det i beregningerne?

Det er relativt komplicerede beregninger, men man taget højde for alder, størrelse og forbrug. Gasforbrug bliver indregnet – det øvrige forbrug kender vi ikke. Derfor er det først når vi kommer ud i realiteterne kan vi begynde at regne på det.

Der kommer puljer til energibesparelser i egen bolig.

Kan man hvis man får fjernvarme og beholde sit brændefyr?

I Faaborg er ingen bindinger, man må gerne benytte sig brændeovn, benytter man andre energikilder skal man sikre, at det er adskilt fra fjernvarmevandet 

I forudsætningerne går I ud fra et gennemsnitsforbrug på 330 husstande, er der lavet beregninger på max kapaciteten for anlægget – man har regnet på den optimale projekt også ift. eventuelle udvidelser?

Anlægget er demissioneret ift. husenes størrelse, alder og forbrug. Der vil være plads til alle husstande uden at vi skal ud og udvide anlægget. Hvis der Horne skulle blive udbygget om 5 år bliver tilslutningsomkostningerne pålagt de nye forbrugere.

Kan varmepumpeforbrugere med ekstra kapacitet bidrage med der overskudsvarme til fjernvarmeprojektet som man gør med el og solpaneler?

Der er ikke kendskab til denne type løsning, men har man fx et mejeri der udvikler varme i sig køleanlæg, kan man gå i dialog om kan kunne benytte den overskudsvarme ind i fjernvarmeprojekt for at gøre prisen på fjernvarme billigere. Det er ting vi tager med i næste fase – vi vender hver en sten for at optimere prisen på projektet 

Har man kikket på en ledningsføring fra Magrethevangen?
Der er ikke kapitlet nok i produktionsanlægget i Faaborg til at forsyne Horne og de omkringlæggende landsbyer.

Kan der laves et spiltanlæghvor produktionsanlægget placeres midt mellem Magrethevangen og Horne, med ledning ud til begge områder?

Projektet i Faldsled-Millinge-Svanninge viser at placeringen af et produktionsanlæg mellem byerne bliver dyr, idet omkostningerne for rørføringen er meget høje.

Men ideen om at placere anlægget mellem de to områder tager FFV med hjem og kikker på

Hvad med elnettet, det skal det også betales?

Dialog med Vores elnet – det viser at det er positivt – de kan levere med den kapacitet der er, men det havde været noget andet hvis spidsanlægget også skal være på el, så vil prisen på el være væsentlig højere for at sikre stabil levering.

En række spørgsmål omkring at supplere anlægget med solceller og geovarme fra havet

FFV har et fjernvarmeprojekt som vi kan få stillet hurtigt op – hvis vi skal have et solcelleanlæg på, skal der et stor arealet til. Dertil kommer at solcellerne har deres største effekt om sommeren, og her er efterspørgslen på fjernvarme ikke er så stor.

Dertil kommer at anlægsperioden for solceller tager tid, men det er noget man supplerer med over tid

Ift. til geovarme fr havet – FFV har været med i et pilotprojekt og der er en lang række udfordringer – miljø, de vanddybder man kan hente vand fra ift. temperaturforskelle. Etableringsomkostninger pr MW var meget høj

Lokale Energifællesskaber det er noget der evt. kan tages med hen ad vejen.

Det der skal være fokus på nu, er at skaffe nok tilkendegivelser til, at der kan arbejdes videre med et projektforslag.

Spidsbelastning sommer vinger – der kan halmen være en løsning

 

FFV varmeplan

Den overordene plan for FFV se side 72 for Horne By – Bøjden, Bjerne og Dyreborg er også med.
Se PDF
FFV varmeplan.pdfFFV varmeplan