Spring til indhold

Lokalrådsmøder

Referat lokalrådsmøde 16 april 2024                       

 Tilstede:  Lis, Elna, Jeppe, Steen, Britt, Louise, N.E., H.H., Jørgen  

Dagsorden:

 1. Valg af mødeleder, og referent Elna valgt.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Godkendelse af referat fra den 19.3.
 4. Årsmødet 26. april:
  • Årsregnskab 2023 v/Jeppe Regnskab godkendt af revisorer
  • Forslag l aktuel handleplan for 2024/2025. Handleplan diskut. Bl.a. reduceret trafik  på Egsgyden.

  Trafikmåling foretaget, gentages udenfor bygrænsen.

 • forslag l vedtægtsændringer . Afsnit om forsikr. af frivillige paragraf 2, stk 5 –  Valg: vi mangler 2 suppleanter – forslag.  på valg: N.E., Louise, Steen og Lis. Steeen  modtager ikke genvalg. Mangler een suppleant. Anette Hjeronimus fortæller om  Mødes 15.30, hvem vil bage?
 1. Status på arbejdsgruppen “Kunstnerliv på Horne Land”. Gruppen holder 1 møde 16.4. kl. 16.30.  Møde hos Mikael Larsen 16.04.
 2. Status på arbejdsgruppen vedr. Stendiger på Horne land. NEP har søgt landdistriktspuljen om 100.000 kr. l projektet.  Ejere af matrikler med  valgte stendiger registreret. Planlagt møde med mand fra kommunen ved 
 3. Status på arbejdet vedr. Udsigtspunkter på Horne land. Version 1.

 Udsigtsforslag: Siversbjerg v. Bøjden, strand v. Viggo Elmelund, enden af  Tåstebjerggyden og kæmpehøj v. Jan Knoldsborg

 1. Henvendelse fra Fam. Sørensen, Horne landevej 39 vedr. opsætning af 36 m gittermast på Horne landevej 48.  Forståelse for naboers frustrationer, men  lokalrådet tager ikke stilling.
 2. Opsætning af madpakkehus e på hjørnegrunden Sinebjergvej/Åsegyden. Der kræves sta sk beregning for sikkerhed.
 3. General drøftelse af, hvorledes vi kan øge samarbejdet på Horne Land, øge opmærksomheden på Horne Lands kvaliteter på landsplan, og skabe positive energier.  Gemmes l næste gang.
 4. Kommende ak aktiviteter:
  1. Geopark Dage 9-12 maj
  2. Markedsdag på Horne skole den 16. maj. Skal lokalrådet deltage?
  3. Majstangsrejsning – tovholder Elna og Jørgen. Mandskoret  har sagt ja  l at deltage. Honorar? Jørgen bager. Andre?
 5. Opfølgning på drøftelsen af: Velkomst af nye borgere i Horne og Bjerne – nuværende velkomstgruppe Ane e og Elna. Forslag l personer, der kan hjælpe med at informere om indflyttere . Velkomstpakke, evt. fredagsåbent  for ny tilflyttere.
 6. Orientering og kommende møder.
  • Fundraising dag Fyn den 18.4. kl. 16 – 20.00 i Idrætscenter Midfyn.
  • KURSUS FOR NYE LOKALRÅDSMEDLEMMER

30 april 2024 kl. 16:30-20:30 på Rådhuset i Ringe

 1. Eventuelt

Referent: Jørgen

 

Referat lokalrådsmøde 19. marts 2024                                     

 Afbud fra HH og Jeppe.

 Dagsorden:

 1. Valg af mødeleder, og referent. Elna, Jørgen
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Godkendelse af referat fra den 8.2.og 3.3. herunder evaluering af arbejdsdagen 3.3. 2 Blev godkendt 3.3. Ref. fra 3.3 godkendt. God  dag, rart at være sammen. Være mere målretet et på dagsorden, også  fremover. arbejde med emnerne ved de kommende møder. Kigge på  referatet ved de næste møder.
 4. Årsregnskab 2023 (Jeppe kan ikke deltage i mødet og regnskabet er ikke revideret endnu)     Lokalrådet mener, at tilgodehavende l bålhytte skal  fremgå tydeligere på regnskabet, under drift.

4 a. Kunstgruppe. Arbejdsgruppe under  Lokalråd? Diskussion af opgaver,  samarbejde mellem landsbyer på Horne Land. HH havde sendt oplæg. Der        indkaldes  l møde. På dagsorden l næste møde igen.

 1. Udarbejdelse af forslag l aktuel handleplan for 2024/2025 Møde 2.  april om fjernvarmesituation.    Stenhegnsgruppe fortsætter er arbejdet.  Byfornyelse langs A8 er stadig undervejs.   Flere cykels er.  Reduceret  biltrafik på Egsgyden.  Vandrerute rundt om Horne Land.    Vandreture evt. i  samarbejde med skoler.   Hjørnegrund i Bjerne vil få madpakkehus i løbet af     Kunstgruppe på vej.    Kortlægge udsigtspunkter på Horne  Land. Søge EnergiFyn fond om penge l app om udsigtspunkter.
 2. Kommende aktiviteter:
  • Affaldsindsamling 14.4. Hvem er tovholder i Horne. Brit og Louise henter kagemand hos Spar. Elna spørger efterskolen. Jørgen har div.udstyr og afleverer l Spar.
 • Årsmødet 26.4. – fordeling af opgaver + forslag l nyt medlem af lokalrådet.      Borde op og dække borde. Sild og smørrebrød. Vi mødes  !5.30. Foreslå vores kasserer, Jeppe l Lokalrådet.
 • Majstangsrejsning – tovholder Elna og Jørgen? maj   Aktiviteter for  børn 13-14, måske ved hjælp af forældre.
 • Sommerfest for seniorer – tovholder Elna og ? juni, Lis  e-  St. Hans bål i Horne – tovholder Bri         Jacob Stage lægger bål l?  7.  Velkomst af nye borgere i Horne og Bjerne – nuværende velkomstgruppe  Ane e og Elna. Forslag l personer, der kan hjælpe med at informere om  tilflyttere.         Mangler info om ny tillflyttere,  evt.

       ambassadører/infomanter.

       Nytænke indhold af velkomstpakke. Niels Erik  spørger sponsorer.

 1. Forskønnelse af byporte i Horne og Bjerne – tovholdere. Elna og Louise.
 2. Orientering og kommende møder.

 Fynslands årsmøde 21. marts

–  Fundraising dag Fyn den 18.4. kl. 16 – 20.30 i Idrætscenter Mid yn

Eventuelt.

Lokalrådsmøde torsdag, den 8. februar 2024 afholdt på Faaborgegnens Efterskole

REFERAT:

Punkter iht dagsorden:

 1. Elna var ordstyrer og HH blev referent.
 2. Dagsorden blev godkendt
 3. Godkendelse af referat fra den 5. december 2023. GODKENDT. HH fik ikke referat, da han mangler i opsætning. Jeppe har rettet.
 4. Afholdelse af ”arbejdsdag”, hvor vi fastlægger arbejdsfordeling og drøfter strategiske emner. Optakt på mødet: Hvad er Horne Lands Lokalråd. Hvilken rolle skal vi spille. Hvad er ambitionsniveauet. Hvad ligger direkte ved bestyrelsen og kan vi arbejde med initiativgrupper (se pkt. 5, 8 og 9 som eksempler) knyttet til Horne Lands Lokalråd. Aktivitetskalender og aktivitetsbudget.

Arbejdsdagen blev fastlagt til søndag, den 3. marts kl. 10.00 til 15.00. Sted meddeles senere. Der arrangeres frokost. Elna og Steen arrangerer og laver et oplæg/idekatalog forud for mødet. NB: Alle bedes indsende ideer/forventninger til Elna og Steen inden 1. marts. Den 3. marts afholdes samtidigt et besluttende bestyrelsesmøde.

 1. ”Kunstnerliv på Horne Land”. Dannelse af en initiativgruppe med primære deltagere uden for lokalrådet. HH havde stukket fingeren i jorden ved potentielle interesserede. Et væsentligt element var Bente Moseholms holdning til at et eller flere af Kelds værker indgik i et projekt. HH omtalte ideen med at en eller flere skulpturer blev udlånt i en tidsperiode, hvorefter der skulle søge fonde til køb. Efter en god samtale blev konklusionen: ”Interesseret”, men Bente mangler afklaring med boet og dermed også Bente og Kelds 3 børn. Der var en tilsvarende dialog med Horne Kirke/Hanne Wolfsberg, ligesom der lå ældre forespørgsler til FMK. HH taler med Martin Kej og ellers afventer vi yderligere vurdering på arbejdsdagen 3/3. Elna og Steen undersøger ejerskabet til den Keld Moseholm-figur, der står i gården på Præstekærgård (Kaj Knudsen har spurgt).
 2. Affaldsindsamling 8. – 14. april. Lokalrådet deltager. Der tages kontakt til Horne Skole, så det kan koordineres med dem. Dyreborg plejer at have en affaldsindsamlingsdag på andet tidspunkt. ”Hvem og hvordan” kan vi drøfte den 3. marts.
 3. ”Lamineret oversigt Horne Lands Lokalråd” HH viste sit forslag. HH kan gå videre med det. De væsentligste fejl blev rettet. HH laver en mere færdig version til den 3. marts, hvor den laves endeligt færdig. (foreløbig version rundsendes sammen med referat – rettelser modtages 3. marts)
 4. Renovering af stendiger. Udvalget havde fremsendt materiale inden bestyrelsesmødet. Orienteret om de overvejelser som konkret var gjort for at komme videre med et konkret oplæg til ansøgning af midler/fonde. På den ene side skal projektet brydes op i realiserbare strækninger, men omvendt skal der også søges ”stort” for at få hul på sagen. Uden at sætte konkret tal på, ”kunne et stort tal kunne være i omegnen af 5. mio. kr.” Der er dog stadig meget undersøgende arbejde at gøre endnu, inden ansøgning kan sendes.
 5. Fjernvarme i Horne. Steen redegjorde for sagen. Steen rundsendte kopi af ”Fjernvarmepuljen 2024 – Ansøgninger i modtaget rækkefølge”. Steen mente at Korinths projektforslag havde bedre mulighed for støtte end Horne. Hvor meget der er tilbage i puljen på 80 mio.kr. efter, at de højest prioriterede projekter har fået en tildeling ved ingen nu. Steen følger udviklingen.
 6. Hjørnegrunden i Bjerne. Hytten er kommet på paller, som står ved Jeppe. Når vejret i løbet af foråret er til det, køres pallerne til Bjerne. Vi har fået pengene.
 7. Egnsmøde den 21. februar kl. 19.00 i Byrådssalen i Faaborg. Elna opfordrede til at møde op.
 8. Fundraising møde 18. april i Idrætscenter Ringe. Vi ser på det 3. marts.
 9. Regnskab 2023. Jeppe gennemgik regnskabet kort, da tiden var knap. Spørgsmål kan tages op igen den 3. marts.
 10. Elna fortalte om møde den 19. februar i Horne-hallen om ”Sommerlandsfest”. Elna kan ikke den dag. HH tager til mødet, men lover intet på Lokalrådets vegne.
 11. Open Call – kunst med og til borgerne i Horne. Elna havde kort tid inden bestyrelsesmødet modtaget mail fra projektleder Ida Bjallerbæk. Elna vil videresende dette på mail til bestyrelsen (er sket). Indholdet drøftes den 3. marts.
 12. Tiden udløbet!

 

Efterfølgende tog alle til spisning og senere også sangaften på Faaborgegnens Efterskole.

Referat fra Lokalrådsmøde 5.dec. 2023

1.  Valg af mødeleder, Elna valgt

2. Godkendelse af referat fra den 31. oktober. Godkendt

3. Evaluering af julefrokosten og regnskab
Julefrokosten afholdt 25.11. 40 deltagere. Maden fik vi fra Ryslinge forsamlingshus, der var ros til maden. Musik: Warna spillede til fællessang og Per Halken underholdt. Tilskud fra §79 midler 5000. Egenbetalingen 125 kr. Der blev en mindre underskud.
Har søgt midler igen fra § 79 midler 30.000 kr.

 

4. Opfølgning på Fynslands Topmøde 20.11.
Godt at mødes og udvikle ideer og erfaringsudveksling.
Forslag: Færre emner, indhente forslag fra lokalrådene om emner og sammensætte grupper ud fra det. Gruppering ud fra geografi og udfordringer Landsby/by.
Kritik: For mange oplæg og for overfladiske oplæg. Gruppearbejdet fungerede ikke pga. de fysiske rammer.

 

5. Skal vi være Homestay-værter i f.m. Heartland 2024
Giver muligheder for lokalområdet at reklamere og vise sit sit område frem.
Konklusion: Lokalrådet vil nformere om Homestay og give mulighed for at melde sig som værter.

 

6. Orientering og kommende møder
– Orientering fra kunstmødet vedr. områdefornyelse 28.11.
Mest infomøde og en mulighed fora at høre deltagerne, hvad man ønsker lokalt. Opfattelse fra deltagerne er at der ikke er så stor indflydelse på, hvilken kunst vi får. 
– Arbejdsgruppen vedr. Fjernvarme i Horne.
Der er nok tilmeldinger til at FFV går videre med projektet. Der bliver møde i 1. kvt. Af 2024.
– Støtteforeningen – ingen orientering, da Jørgen B. ikke deltog i mødet.

 

7. Eventuelt
Hjørnegrunden i Bjerne blev drøftet. Jeppe har bestilt Nadpakkehuset og anmodet om midlerne fra Borgerbudget 2021.

Referat fra Lokalrådsmødet den 31.10.23

1. Valg af mødeleder Jørgen er valgt.

2. Godkendelse af referat fra den 19. september Den er tilrettet og godkendt.

3. Status på fjernvarme i Horne Der er p.t. uenighed mellem kommunen og arbejdsgruppen vedrørende optælling af stemmer
til fjernvarmen. Der skal være en ny optællingsstatus. Vi afventer nye oplysninger.

4. Opfølgning på drøftelse af renovering af stendiger.
Der ønskes en afklaring på, hvem der ejer
stendigerne (lodsejerne). Oprensning af digerne
koster ca. 1000kr pr. meter. Sinebjergvej og Egsgyden består af ca. 6000m.
Der forslås at gå en tur langs diget mellem Bøjden og Horne (skillelinjen), den skulle være en af de største.

5. Status på hjørnegrunden i Bjerne – herunder ansøgning om opsætning og indkøb af et madpakkehus. Der er gang i ansøgningsprocessen. Hytten som er 4x4m skal indkøbes i år og opbevares indtil brug. Pengene stamme r fra kommunens ”Borgerbudget” fra 2021.

6. Julefrokosten for seniorer den 25. november I forsamlingshuset, lørdag fra kl. 12.00 – 16.00. Pris
125kr pr. person. Der forslås Jan Valbak som underholdning.

7. Indlæg til HLA november 23 – Indlæg vedr. fjernvarme
– Årets Hornebo – Børge Holm.
– Lokalrådets tur til Markhuset og rundt om Horneland.
– den 24. november sælges lodder til pakkekalender ved Spar, så juletræerne skal op
dagen før.

8. Orientering og kommende møder Den 20. november er der Landsbytopmøde i Ringe.
Jeppe, Louise, Hans Hennning og Niels Erik tager med.
Den 21. november, Kl. 16.30 -18.00 er der møde med Områdefornyelsen – På Rådhuset i Faaborg.

9. Eventuelt – Skt. Hans bål – hvis ja, hvor?
– Julepynt i lygtepælene
LLA – Der har været afholdt flagfrokost. Der mangler folk til opsætning.
Vi tager mødeplanlægningen op på næstemøde.
Næste møde er 05 dec – Hos Ann – Æbleskiver og gløgg – købes hos købmanden.

Referat af lokalrådsmøde tirsdag den 19. september 2023
 1. Valg af mødeleder – Jørgen
 2. Godkendelse af dagsorden – godkendt
 3. Godkendelse af referat fra den 15.8. -?
 4. Forslag til aktiviteter som lokalrådet står for
  – herunder forslag om afholdelse af St. Hans i Horne – Britt undersøger sagen.

– årshjul – genoptages: Forslag til aktiviteter – Juletræskonkurrence, hvem kan lave den flotteste (naturmaterialer) – Bjerne, Horne, Dyreborg og Bøjden?

Juletræet i Horne og Bjerne En arbejdsgruppe er oprette bestående af Jørgen, Hans Henning, Steen og Louise.

– Krea i Dyreborg, hver torsdag.

– Danmarks Naturfredningsforening affaldsindsamling – mere fokus, hentes plakater, involvere skolerne og forældre. Elna og Ann organiserer.

 1. Opfølgning på drøftelsen om renovering af stendiger – herunder forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som har vendt projektet med Geopark og de vil gerne hjælpe med ansøgninger til fonde. FMK har en person som har diger under hendes ansvarsområde, hun ønsker en beskrivelse af de stykker vi vil have behandlet. I tilfælde af træer er det museet som skal involveres. Lokalrådet har ansøgt kommunen om penge til renovering af diger. Der fortsættes med projektet.
 2. Status på tilkendegivelse vedr. fjernvarme i Horne – status på tilsagn er p.t 160. Der er fulgt op undervejs med henvendelse til borgerne. Der er ved at være sidste udkald for tilsagnene, der mangler ca. 60– vi smider et opråb ud på FB i aften.
 3. Orientering fra kassereren vedr. økonomien 1. halvår 2023 – Kasseren har redegjort for økonomien. Der kan begrundes for status.
 4. Annoncering på Infoskærm i Spar, Horne – Der er indhentet sponsorater for 2023.
 5. Orientering og kommende møder.
  – Nyt fra støtteforeningen – Der skal klippes hæk på Kirkevej – Støtteforeningen arbejder videre med det.
  – Fredagsåbent – datoer 27.10 og 01.12, og i det nye år 26.01 og 08.03.
  – Fynsland inviterer til Topmøde 20.11. – Mailen fra Elna med ”Tillæg til udviklingsstrategi”, udskydes til næste møde.
  – Hjørnegrunden i Bjerne – der arbejdes videre i det – der skal søges diverse tilladelser.

   – Referat af Erhvervsmødet i forsamlingshuset – Bestyrelsen er meget positiv og det kører godt. Sponsorat til forsamlingshuset koster mellem   1000-3000kr om året.

 

 • Eventuelt – julepynt på lygtepælene (byfornyelse?)

    Råger på skolebygningen – undersøges nærmere.

    Bådebyggeriet i Dyreborg – 30.09 kl.10.00 – foredrag Byrum Dyreborg, udvikling fra fiskesamfund til sommerresidens.

Referat lokalrådsmøde 15 August 2023
 1. Valg af mødeleder – Elna er valgt
 2. Godkendelse af referat fra den 15. juni – Godkendt
 3. Opdatering af Hjemmesiden https://horneland.dk  NE – har gjort et stort stykke arbejde og hjemmesiden er blevet mere overskuelig. NE har reklameret mere for rundkirken, da den kan meget mere. Mausoleum er også fremhævet. Dem der har kigget på den redigerede udgave af hjemmesiden siger, at den er noget nemmere at forstå og mere overskuelig. Det er kommet god og relevant information på siden.

3.a Arkivering – Kan der blevet konstrueret et arkiv fra gamle mails? NE og Jeppe har talt om at få lavet et Netboks, som er gratis og ikke på en offentlig    tilgængelig server. Dette for at undgå hacking o.l. Her kunne samtlige materialer lægges. NE og Jeppe arbejder videre med dette.

4. på drøftelsen om renovering af stendiger – herunder forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe – Der arbejdes på at få sammensat en arbejdsgruppe.

5.Fastlæggelse af en social aktivitet for bestyrelsen dato, tid og sted.  Der forslås en udflugt til Sinebjerg og madpakkehuset. Ellen organiserer.

6.Ideer til anvendelse af de § 79 midler vi har fået bevilget. § 79 midler skal anvendes til aktiviteter til ældre. Vi fik bevilget 5000 kr. og har derudover ca. 2000 kr. i overskud fra påskefrokosten. Der forslås en julefrokost for de ældre sidst i november, eller først i december. Egenbetaling bliver ca.125kr med mad og underholdning. Datoen bliver den 25.nov.

7. Mødeplan Lokalrådet 2023/2024

  1. september
  2. oktober
  3. december
  4. januar
  5. februar
  6. marts
  7. april Årsmøde


8. Orientering og kommende møder.
– Møde om fjernvarme i Horne 23.8. 
– FMK afholder Budget møde 21.8.i Ringe
– Horne forsamlingshus inviterer til Erhvervsmøde 24.08
– Nyt fra støtteforeningen

8. Eventuelt – Gadekærlauget vil gerne søge et tilskud – de har selv afholdt alle udgifter i 25år. De mangler penge til et nyt telt. Vi henviser dem til Hornelandsstøtteforening.

 

REFERAT Lokalrådsmøde d. 15. juni. 2023 kl. 19.00

Deltagere: Britt, Elna, Lis, Sten, Niels Erik, Jørgen og Ann

Referent: Ann.

Valg af mødeleder Elna er valgt

Godkendelse af dagsorden Godkendt

Godkendelse af referat fra sidste møde 17.05.23 Godkendt

Evaluering af Borgermødet
Det var fantastisk at der kom så mange. Der var over 80 deltagere. Fremragende møde, god stemning og god debat.

Det tænkes, at der var Tina Bernsdorfs indslag om omfartsvejen på Facebook som tiltrak folk. Snakken om selve omfartsvejen stammer ikke fra Lokalrådet, men fra nogle debatter som stammer fra 2021 i sammenhæng med en fast forbindelse/broen til Als.

Godt forslag med en lysregulering evt. ved købmandskrydset, for at dæmpe trafikken (nedsænke hastigheden) gennem Horne.

Ida kommer tilbage fra barsel, så ser vi mere aktion iht. områdefornyelsen. Der skal være opmærksomhed på, at områdefornyelsen omhandler både Bøjden og Horne. Der tales om kunstgruppen, Michael Larsen, Elisabeth Åradssen og Jan johansen og evt. tiltag.

I henhold til kunst og udformning, så er Keld Moseholm Jørgensen fornyeligt desværre gået bort. Der tales her om evt. at købe eller måske bede om at få doneret et kunstværk til Horne, måske i forbindelse med springvandet? Men i hvert fald et ”mindested” i Horne.

Bøjden ønsker at der skal være et maritime islæt for at gøre opmærksom på ”Porten til Udlandet,” samt ihukomme og respektere byens historie. Der tales om en båd som skal stå og være en slags vartegn.

Andre ideer kunne være en platform som er udformet som et skib, med en god kikkert i stævnen, så man kan se hele Bøjden og dens natur. Informationstavler med relevant info om naturen og byen kunne sættes op på velvalgte områder.

Der ønskes en vejudvidelse i Bøjden, da vejen er meget smal. Det er Vejdirektoratets område.

Ny info vedrørende områdefornyelsen skal sættes på Hornelandsavis og Lysavisen.


Opdatering af Hjemmesiden

Niels Erik (NE) har arbejdet i hjemmesiden og vil gerne have ansvaret for at opdatere den, i samarbejde med Jeppe. NE efterspørger referatet fra kommunen vedr. nyt varmetiltag og vil gerne have dette på hjemmesiden.

Vi har fået tilladelse til at bruge ”Visit Faaborgs” kort over Horneland vedrørende cykelruter.


Annoncering på lysavisen
Lars Askholm anbefaler at vi fastholder prisen på 500kr. det gør vi så i år og opkrævninger er på vej ud til de 10 aktuelle annoncører. Elna kontakter dem efter ferien.
Det ønskes at der på Tv’et i Spar byttes rundt på annoncer og billeder, er det noget som Jeppe kan hjælpe med?

Renovering af stendiger – herunder forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe
NE har prøvet at kontakte nogen, efter spørger en arbejdsgruppe. Det er p.t problematisk iht. hvem der har ansvaret vedr. private skel og kommunens områder. Jørgen vil gerne være med i en arbejdsgruppe, når han inden.for nærmeste fremtid har mere tid.
Det oplyses at man gerne må rense og vedligeholde stendiger, men man må ikke fjerne/nedlægge digerne.

Orientering og kommende møder

– Nyt vedr. varmeforsyning – intet

– Nyt fra støtteforeningen – intet

– Nyt fra Fynsland Der er gang i processen. Arbejdsgruppen deltager i møde i Faaborg i August.
Elna, Louise og Britt var afsted til Ny Medlemmers møde i Ringe. De synes det var informativt og inspirerende at høre hvordan andre LR gjorde.

Eventuelt
Der ønskes et punkt efter sommerferien sat på dagsorden – Trafiksikkerhed, trafikregulering.

LR vil gerne støtte op omkring at Moseholms skulpturpark fastholdes i Dyreborg. Opfølgning….

Bjerne – Elna har skrevet under på kontrakten til hjørnegrunden og der bliver sagt nej til adgang til vand iht. betaling.

Egsgyden – Britt har lavet et stort stykke arbejde og har haft skrevet til Søren Kristensen. Hun talte med ham til Beboermødet og han var under opfattelse, at man måtte køre 60km i timen på Egsgyden. Denne fejlopfattelse korrigeret Britt. I øvrigt var Politiet af samme opfattelse ifm. anden situation med et uheld sidste år. Britt skriver til Søren at hastigheden ønskes sat til 50km i timen, med dertilhørende skiltning. Dette bakker Lokalrådet op om og Elna skriver til SK også – for at tilkendegive dette.

AW efterspørger noget LR-hygge uden møde og der bliver foreslået en ”Tur de Horneland” med mad fra Herregårdscentret eller Spar. Tænkes evt. ind i september måned.

AW vil arbejde i et indlæg til HLA vedr. fællesskabsånd og frivillige kræfter – tiltænkt som inspiration til byernes borgere om at være mere deltagende i diverse arrangementer.

 

Referat af lokalrådsmøde onsdag den 17. maj 2023

 valg af mødeleder
Elna er valgt

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Godkendelse af referat fra sidste møde 19.04. og fra Årsmødet.

Godkendt

Konstituering af formand, næstformand, kasserer og sekretær

formand – Elna,

næstformand – Jørgen,

kasserer – Jeppe,

sekretær – Ann,

Niels Erik indtræder i bestyrelsen i stedet for Morten.

Evaluering af Årsmødet.

Det fungerede rigtig godt med smørrebrødet, men det var hårdt arbejde. Det varede 6 timer. Der må gerne være et par hjælpere næste gang. Kunne man lade folk selv tage tallerkener og bestik med næste gang?

Evaluering af Majstangsarr. 14. maj.

Det var vellykket, men Elna var lidt usikker på hjælpere op til. Der var ca. 40 til stede. Horneboerne var ikke tydelige i billedet. Der kom lidt folk fra Dyreborg, Bøjden og Bjerne. Til næste år få grundskolen inddraget, måske med noget sang el.lign. Der kan laves lege, fx sækkevæddeløb, æggeløb, ballondyr, oppusteligt slot, Lave bål til grill.

Få styr på afholdelsesdatoen inden januar 2024 ift. konfirmation og andre højtider. Der forslås lørdag i stedet for.

Hjemmeside og Lysavis

Der diskuteres hvordan vi får informationerne ud – via Horneland, mailsystem – hvordan får vi folks mailadresser?

Der skal lægges nye billeder ud – fra Majsstangsfest og Årsmødet. Der sendes billeder til Jeppe på mail.

Bestyrelsesmail opdateres.

Lysavis og annoncører – Lars Askholm har givet Elna en liste over annoncører. Det er meningen, at de skulle give et beløb hvert år. Elna taler med Lars om hvad aftalen var med annoncørerne ifm. opstart af TV-skærmen v. Spar. Der arbejdes i om annoncørerne vil betale for mere tid.

      Opfølgning til næste møde for at fastsætte kriterier.

Områdefornyelse i Horne og Bøjden, herunder orientering fra Vejkantsmødet 29.3.

Billedkunstrunden – Der er foreslået at forskønne mejeriet. Der skal laves skilte med fortællinger fra Horne – kultur, natur, historie. Der tales med Martin Kaj om at få tilgængelighed til hans fortællinger. Der findes også en god historie om stengærdene fra Danmarks Naturfredningsforening – Faaborg afdeling. Der tales om at søge fonde til pasningen af stengærdene. Det er et stort arbejde, da der skal tales med lodsejerne.

Markhuset og Dueredsvænget kan også inddrages i de gode historier.

Arbejde med plantevalg – hvis vi har nogle ønsker skal det sendes ind til FMK. Der tales om at invitere Søren Greve og Linda Krogh til en idegruppe.

Lis fortæller at der ønskes noget gadelys som skinner nedefra-op, ud i Bøjden, så de bevarer træerne.

Der skal laves en flyer, som kan sparke debatten i gang.

Cykelstierne nævnes iht. hvornår der sker noget.

Orientering og kommende møder: 

Borgermøde i 8. juni 2023 om: Bosætning og udvikling på Horne land.
– Nyt fra støtteforeningen – udskudt
– Nyt fra Fynsland:

Generalforsamling den 15. juni i Hornelandsavis

Møde om kirkerenovering den 31. maj

 1.  Eventuelt

        Turistforeningen har lavet en brochure og de har sat den på hjemmesiden for Horneland

        Det er en brochure med cykelstier, den vil vi gerne have på Hornelands hjemmeside.

Vedr. hjørnegrunden Sinebjergvej –  Det er grunden mellem nr. 31 og 33, som er ejet af FFV, og som vi oprindeligt havde planlagt som rasteplads til cyklister. Nu foreslår vi at rastepladsen i stedet bliver på hjørnegrunden, dog har vi snakket om at sætte en bænk på FFV’s grund og så kunne vi kalden den udsigten.

Dagsordner og referat 2022

Dagsordner før 2022

Referater før 2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.