Spring til indhold

Lokalrådsmøder

Referat lokalrådsmøde 15 August 2023
 1. Valg af mødeleder – Elna er valgt
 2. Godkendelse af referat fra den 15. juni – Godkendt
 3. Opdatering af Hjemmesiden https://horneland.dk  NE – har gjort et stort stykke arbejde og hjemmesiden er blevet mere overskuelig. NE har reklameret mere for rundkirken, da den kan meget mere. Mausoleum er også fremhævet. Dem der har kigget på den redigerede udgave af hjemmesiden siger, at den er noget nemmere at forstå og mere overskuelig. Det er kommet god og relevant information på siden.

3.a Arkivering – Kan der blevet konstrueret et arkiv fra gamle mails? NE og Jeppe har talt om at få lavet et Netboks, som er gratis og ikke på en offentlig    tilgængelig server. Dette for at undgå hacking o.l. Her kunne samtlige materialer lægges. NE og Jeppe arbejder videre med dette.

4. på drøftelsen om renovering af stendiger – herunder forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe – Der arbejdes på at få sammensat en arbejdsgruppe.

5.Fastlæggelse af en social aktivitet for bestyrelsen dato, tid og sted.  Der forslås en udflugt til Sinebjerg og madpakkehuset. Ellen organiserer.

6.Ideer til anvendelse af de § 79 midler vi har fået bevilget. § 79 midler skal anvendes til aktiviteter til ældre. Vi fik bevilget 5000 kr. og har derudover ca. 2000 kr. i overskud fra påskefrokosten. Der forslås en julefrokost for de ældre sidst i november, eller først i december. Egenbetaling bliver ca.125kr med mad og underholdning. Datoen bliver den 25.nov.

7. Mødeplan Lokalrådet 2023/2024

  1. september
  2. oktober
  3. december
  4. januar
  5. februar
  6. marts
  7. april Årsmøde


8. Orientering og kommende møder.
– Møde om fjernvarme i Horne 23.8. 
– FMK afholder Budget møde 21.8.i Ringe
– Horne forsamlingshus inviterer til Erhvervsmøde 24.08
– Nyt fra støtteforeningen

8. Eventuelt – Gadekærlauget vil gerne søge et tilskud – de har selv afholdt alle udgifter i 25år. De mangler penge til et nyt telt. Vi henviser dem til Hornelandsstøtteforening.

 

REFERAT Lokalrådsmøde d. 15. juni. 2023 kl. 19.00

Deltagere: Britt, Elna, Lis, Sten, Niels Erik, Jørgen og Ann

Referent: Ann.

Valg af mødeleder Elna er valgt

Godkendelse af dagsorden Godkendt

Godkendelse af referat fra sidste møde 17.05.23 Godkendt

Evaluering af Borgermødet
Det var fantastisk at der kom så mange. Der var over 80 deltagere. Fremragende møde, god stemning og god debat.

Det tænkes, at der var Tina Bernsdorfs indslag om omfartsvejen på Facebook som tiltrak folk. Snakken om selve omfartsvejen stammer ikke fra Lokalrådet, men fra nogle debatter som stammer fra 2021 i sammenhæng med en fast forbindelse/broen til Als.

Godt forslag med en lysregulering evt. ved købmandskrydset, for at dæmpe trafikken (nedsænke hastigheden) gennem Horne.

Ida kommer tilbage fra barsel, så ser vi mere aktion iht. områdefornyelsen. Der skal være opmærksomhed på, at områdefornyelsen omhandler både Bøjden og Horne. Der tales om kunstgruppen, Michael Larsen, Elisabeth Åradssen og Jan johansen og evt. tiltag.

I henhold til kunst og udformning, så er Keld Moseholm Jørgensen fornyeligt desværre gået bort. Der tales her om evt. at købe eller måske bede om at få doneret et kunstværk til Horne, måske i forbindelse med springvandet? Men i hvert fald et ”mindested” i Horne.

Bøjden ønsker at der skal være et maritime islæt for at gøre opmærksom på ”Porten til Udlandet,” samt ihukomme og respektere byens historie. Der tales om en båd som skal stå og være en slags vartegn.

Andre ideer kunne være en platform som er udformet som et skib, med en god kikkert i stævnen, så man kan se hele Bøjden og dens natur. Informationstavler med relevant info om naturen og byen kunne sættes op på velvalgte områder.

Der ønskes en vejudvidelse i Bøjden, da vejen er meget smal. Det er Vejdirektoratets område.

Ny info vedrørende områdefornyelsen skal sættes på Hornelandsavis og Lysavisen.


Opdatering af Hjemmesiden

Niels Erik (NE) har arbejdet i hjemmesiden og vil gerne have ansvaret for at opdatere den, i samarbejde med Jeppe. NE efterspørger referatet fra kommunen vedr. nyt varmetiltag og vil gerne have dette på hjemmesiden.

Vi har fået tilladelse til at bruge ”Visit Faaborgs” kort over Horneland vedrørende cykelruter.


Annoncering på lysavisen
Lars Askholm anbefaler at vi fastholder prisen på 500kr. det gør vi så i år og opkrævninger er på vej ud til de 10 aktuelle annoncører. Elna kontakter dem efter ferien.
Det ønskes at der på Tv’et i Spar byttes rundt på annoncer og billeder, er det noget som Jeppe kan hjælpe med?

Renovering af stendiger – herunder forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe
NE har prøvet at kontakte nogen, efter spørger en arbejdsgruppe. Det er p.t problematisk iht. hvem der har ansvaret vedr. private skel og kommunens områder. Jørgen vil gerne være med i en arbejdsgruppe, når han inden.for nærmeste fremtid har mere tid.
Det oplyses at man gerne må rense og vedligeholde stendiger, men man må ikke fjerne/nedlægge digerne.

Orientering og kommende møder

– Nyt vedr. varmeforsyning – intet

– Nyt fra støtteforeningen – intet

– Nyt fra Fynsland Der er gang i processen. Arbejdsgruppen deltager i møde i Faaborg i August.
Elna, Louise og Britt var afsted til Ny Medlemmers møde i Ringe. De synes det var informativt og inspirerende at høre hvordan andre LR gjorde.

Eventuelt
Der ønskes et punkt efter sommerferien sat på dagsorden – Trafiksikkerhed, trafikregulering.

LR vil gerne støtte op omkring at Moseholms skulpturpark fastholdes i Dyreborg. Opfølgning….

Bjerne – Elna har skrevet under på kontrakten til hjørnegrunden og der bliver sagt nej til adgang til vand iht. betaling.

Egsgyden – Britt har lavet et stort stykke arbejde og har haft skrevet til Søren Kristensen. Hun talte med ham til Beboermødet og han var under opfattelse, at man måtte køre 60km i timen på Egsgyden. Denne fejlopfattelse korrigeret Britt. I øvrigt var Politiet af samme opfattelse ifm. anden situation med et uheld sidste år. Britt skriver til Søren at hastigheden ønskes sat til 50km i timen, med dertilhørende skiltning. Dette bakker Lokalrådet op om og Elna skriver til SK også – for at tilkendegive dette.

AW efterspørger noget LR-hygge uden møde og der bliver foreslået en ”Tur de Horneland” med mad fra Herregårdscentret eller Spar. Tænkes evt. ind i september måned.

AW vil arbejde i et indlæg til HLA vedr. fællesskabsånd og frivillige kræfter – tiltænkt som inspiration til byernes borgere om at være mere deltagende i diverse arrangementer.

 

Referat af lokalrådsmøde onsdag den 17. maj 2023

 valg af mødeleder
Elna er valgt

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Godkendelse af referat fra sidste møde 19.04. og fra Årsmødet.

Godkendt

Konstituering af formand, næstformand, kasserer og sekretær

formand – Elna,

næstformand – Jørgen,

kasserer – Jeppe,

sekretær – Ann,

Niels Erik indtræder i bestyrelsen i stedet for Morten.

Evaluering af Årsmødet.

Det fungerede rigtig godt med smørrebrødet, men det var hårdt arbejde. Det varede 6 timer. Der må gerne være et par hjælpere næste gang. Kunne man lade folk selv tage tallerkener og bestik med næste gang?

Evaluering af Majstangsarr. 14. maj.

Det var vellykket, men Elna var lidt usikker på hjælpere op til. Der var ca. 40 til stede. Horneboerne var ikke tydelige i billedet. Der kom lidt folk fra Dyreborg, Bøjden og Bjerne. Til næste år få grundskolen inddraget, måske med noget sang el.lign. Der kan laves lege, fx sækkevæddeløb, æggeløb, ballondyr, oppusteligt slot, Lave bål til grill.

Få styr på afholdelsesdatoen inden januar 2024 ift. konfirmation og andre højtider. Der forslås lørdag i stedet for.

Hjemmeside og Lysavis

Der diskuteres hvordan vi får informationerne ud – via Horneland, mailsystem – hvordan får vi folks mailadresser?

Der skal lægges nye billeder ud – fra Majsstangsfest og Årsmødet. Der sendes billeder til Jeppe på mail.

Bestyrelsesmail opdateres.

Lysavis og annoncører – Lars Askholm har givet Elna en liste over annoncører. Det er meningen, at de skulle give et beløb hvert år. Elna taler med Lars om hvad aftalen var med annoncørerne ifm. opstart af TV-skærmen v. Spar. Der arbejdes i om annoncørerne vil betale for mere tid.

      Opfølgning til næste møde for at fastsætte kriterier.

Områdefornyelse i Horne og Bøjden, herunder orientering fra Vejkantsmødet 29.3.

Billedkunstrunden – Der er foreslået at forskønne mejeriet. Der skal laves skilte med fortællinger fra Horne – kultur, natur, historie. Der tales med Martin Kaj om at få tilgængelighed til hans fortællinger. Der findes også en god historie om stengærdene fra Danmarks Naturfredningsforening – Faaborg afdeling. Der tales om at søge fonde til pasningen af stengærdene. Det er et stort arbejde, da der skal tales med lodsejerne.

Markhuset og Dueredsvænget kan også inddrages i de gode historier.

Arbejde med plantevalg – hvis vi har nogle ønsker skal det sendes ind til FMK. Der tales om at invitere Søren Greve og Linda Krogh til en idegruppe.

Lis fortæller at der ønskes noget gadelys som skinner nedefra-op, ud i Bøjden, så de bevarer træerne.

Der skal laves en flyer, som kan sparke debatten i gang.

Cykelstierne nævnes iht. hvornår der sker noget.

Orientering og kommende møder: 

Borgermøde i 8. juni 2023 om: Bosætning og udvikling på Horne land.
– Nyt fra støtteforeningen – udskudt
– Nyt fra Fynsland:

Generalforsamling den 15. juni i Hornelandsavis

Møde om kirkerenovering den 31. maj

 1.  Eventuelt

        Turistforeningen har lavet en brochure og de har sat den på hjemmesiden for Horneland

        Det er en brochure med cykelstier, den vil vi gerne have på Hornelands hjemmeside.

Vedr. hjørnegrunden Sinebjergvej –  Det er grunden mellem nr. 31 og 33, som er ejet af FFV, og som vi oprindeligt havde planlagt som rasteplads til cyklister. Nu foreslår vi at rastepladsen i stedet bliver på hjørnegrunden, dog har vi snakket om at sætte en bænk på FFV’s grund og så kunne vi kalden den udsigten.

Dagsordner og referat 2022

Dagsordner før 2022

Referater før 2022