Spring til indhold

Referater

Lokalrådsmøde 14. okt 2021

Tilstede; Elna, Lis, Britt, Ann, Morten og Jørgen. Afbud fra Laura og
Lars.

 1. Elna valgt til ordstyrer. Velkommen til Britt Skov Poulsen og Ann
  Wilms.
 2. Dagsorden godkendt.
 3. Konstituering, grundet Elnas mulige valg til kommunalbest.
  Formand: Jørgen
  Næstform: Vælges næste gang.
  Sekretær : Går på omgang.
  Kasserer : Jeppe Bundsgård, ikke medlem af
  bestyrelsen, overtager efter nytår posten fra Heidi Bebe.
 4. Elna lægger regnskab, beretning og referat fra årsmøde ud på nettet. Godt årsmøde med pæn tilslutning og god diskussion, også om kommunens indlæg om områdefornyelse af langs A8.
 5. Midler fra Sommer- og erhvervspakke. Lokalrådet, Elna prøver at finde deltagere i målgruppen til socialt arrangement..
 6. Borgerbudget, afstemning 1-12 nov. Der trykkes infosedler til omdeling.
 7. Diskuterede udkast til områdefornyelse langs A8. Flere nye ideer til Elna på tlf. 40278004. Infoseddel omdeles til beboere.
 8. Dialoggruppen(Als/Fynforbindelse). Lokalrådet kan på sigt overtage ansvaret for møder. Næste møde i dialoggruppen er nov i idrætscenteret. Alle er velkomne.
 9. Støtteforening: Nye flagrør til Egsfield Ground og Hallen og Skole er sat i jorden.
  Fynsland: Visionsmøde, vil gerne tættere på lokalråd.
 10. Tager en snak om mødedatoer næste møde? indtil videre godkendt af fremmødte. Forslag om julemøde næste gang.
 11. Evt.,
  Tak for godt møde. Jørgen, ref.

REFERAT: ÅRSMØDE FREDAG D.26.04.19 PÅ HORNE SKOLE

 1. Valg af dirigent

Kaja Knudsen blev valgt som dirigent. Kaja startede med at konstatere at mødet var lovligt indkaldt og at dagsordenen kunne godkendes. 

 • Årsberetning

Elna fremlagde årsberetningen, der bl.a. indeholdt følgende punkter:

 • Møde med Thyge Mortensen vedr. Levedygtige Landsbyer
  • Lokalrådets fokus på bosætning
  • Branding af områderne i det Sydfynske
  • Velkomstgrupperne
  • Borgerbudget
  • Samarbejde med skole og hal
  • Fynsland
  • Udviklingsplan for kommunen
  • Lokalrådets stillingtagen til Vindmølleprojekt i Lillebælt
  • Status på Præstekærgård
  • Turistfolder
  • Hjemmeside
  • Lysavis
  • Arbejdsgrupper (forskønnelse, vareture, velkomst)
  • Blomstrende Landsby ordning og fremtidsudsigter
  • Kommende arrangementer (bl.a. guidede ture)

Årsberetningen blev godkendt af forsamlingen.

 • Årsregnskab

Regnskabet blev fremlagt af Heidi. Regnskabet var godkendt af revisor og blev tillige godkendt af forsamlingen. 

 • Præsentation og drøftelse af aktuelle projekter

Følgende projekter blev præsenteret og drøftet:

 • Stiprojekt og stenhegn
  • Cykelstier (Bøjden til Faaborg)
  • Markedsføring af Horneland
  • Guidede ture
 • Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

 • Valg af lokalrådsmedlemmer

Lis Kjeldgård, Morten Rasmussen og Lars Hørkild Askholm blev valgt ind i Lokalrådet

 • Valg af to suppleanter

Første suppleant blev Laura Roy. Anden suppleant blev Henry Stokholm

 • Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

Tove …. blev valgt som revisor og Dorthe Høybye som revisorsuppleant.

 • Eventuelt

Der blev efterlyst indgangsporte til byen

Forskønnelsesgruppen kan godt bruge hjælpere

Der efterlyses frivillige til at give en hjælpende hånd på Præstekærgård

RC/29/04/19


REFERAT: ÅRSMØDE FREDAG D. 20.04.18 PÅ HORNE SKOLE

 1. Valg af dirigent

Kaja Knudsen blev valgt som dirigent 

 • Årsberetning

Elna fremlagde årsberetning. Der blev gjort rede for de mange projekter og udfordringer, både store og små, som lokalrådet har beskæftiget sig med i løbet af det sidste år. Årsberetningen blev godkendt af forsamlingen.

 • Årsregnskab

Dorthe fremlagde regnskabet. Det så fint ud, og resultatopgørelsens lille underskud var blevet udlignet såfremt der havde været annonceindtægter fra hjemmesiden.

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. 

 • Præsentation og drøftelse af aktuelle projekter

Elna gjorde rede for aktuelle projekter. Der blev nævnt:

                    Stisystem rundt om Horneland

                    Optegnelse over og rensning af stendiger

                    Etablering af cykelsti fra Bøjden til Faaborg

                    Syrenfestival og etablering af syrenhegn

                    Danmark Dejligst på Horneland eller anden form for sommefestival

                    Støtteforeningen og flagallé projektet

 • Indkomne forslag

”Lokalrådet på Horne land varetager en kollektiv forsikringsordning for områdes frivillige, der omfatter en Erhvervsansvars-  og arbejdsskadeforsikring.
Det betyder er lokalrådet er paraplyorganisation for de foreninger, der ikke er omfattet via deres organisation af en kollektiv forsikringsordning.
De foreninger der ønsker at tilslutte sig denne forsikring, skal meddele dette til lokalrådet. Samtidig skal foreningen meddele lokalrådet, hvor mange frivillig timer foreninger forventer at bruge i løbet af et år.
Foreninger skal træffe en beslutning om, at de tilslutter sig forsikringsordningen. Det kan de gøre ved en formands-, eller bestyrelsesbeslutning, som dog formelt skal godkendes på førstkommende generalforsamling, idet det er foreningen øverste myndighed.”

Ovenstående forslag blev vedtaget ved afstemning.

 • Valg af lokalrådsmedlemmer 

Som nyt medlem af lokalrådet blev valgt Peter Simonsen

 • Valg af 2 suppleanter

Marianne Larsen blev valgt som den ene suppleant. Forsamlingen har givet lokalrådet lov til at finde yderligere 1 suppleant.

 • Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

De to revisorer og revisorsuppleanten fortsætter.

 • Eventuelt

Lokalrådet prøver i første omgang at finde en kasserer i bestyrelsen. Hvis ikke det er muligt, skal der findes en kasserer udenfor bestyrelsen.

RC/23/04/18